Doelstelling, missie en visie

Het doel van de stichting is het onder de aandacht brengen van en bekendheid geven aan het gereformeerd protestantisme, zoals dat van betekenis geweest is voor de Nederlandse cultuur en van invloed is geweest en nog is op de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten. De relevantie van dit rijke verleden willen wij opnieuw over het voetlicht brengen. Daarbij richt de stichting zich vooral op Dordrecht als de stad die van cruciale betekenis is geweest voor deze religiegeschiedenis.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het oprichten en in stand houden van een expertisecentrum op het gebied van de reformatie, in het bijzonder het gereformeerd protestantisme en hoe zich dat gemanifesteerd heeft in en van betekenis is (geweest) voor de stad Dordrecht en de Nederlanden;
  • het organiseren van of medewerking verlenen aan debatten, symposia, congressen, museale en educatieve activiteiten, onderwijskundige en wetenschappelijke publicaties;
  • vanuit toeristisch oogpunt de wortels van het protestantisme nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen en toegankelijk te maken.

E.e.a is door het RID verder uitgewekt in een visiedocument waarin de visie voor de komende jaren is uitgewerkt. Deze visie zal regelmatig worden aangepast aan de actualiteit.

Deze visie is geconcretiseerd in een financieel strategisch beleidsplan, wat u kunt lezen op de pagina Financiën.