Activiteiten

Ondanks dat het Reformatie Instituut Dordrecht een periode achter de rug heeft waarin het formuleren van missie, visie en ambitie centraal stonden, heeft de stichting al veel energie gestoken in het opstarten van mooie projecten, waarmee concrete en boeiende resultaten zijn bereikt. We zijn blij met het mooie resultaat dat de achterliggende jaren al is bereikt. Deze resultaten zijn voor ons een een enorme stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan. Er is een overvloed aan ideëen en mogelijkheden die om een uitwerking vragen!

Nationale Synode 2010

In 2010 wordt Dordt na bijna 400 jaar opnieuw het toneel van een nationale ‘synode’, ook wel aangeduid als protestants forum.

Logo Nationale SynodeDoelstelling was dat de protestantse gemeenschappen tot een gesprek komen dat leidt tot een gezamenlijk belijden. De werkgroep heeft een credotekst opgesteld als aanzet voor een actuele verwoording van het geloof. Christenen hebben daarop gereageerd, waarbij in de gezamenlijk reacties de rijkdom van het christelijk geloof tot uitdrukking komt.

De bedoeling van deze tekst heeft ds. De Fijter, initiatiefnemer van deze ‘synode’ als volgt verwoord: ‘We vragen de leden van de kerken op die credotekst te reageren: laat anderen zien waarin de kern van uw en jouw geloof verwoord wordt. Schrijf dat op en stuur het aan ons. Wij verwachten dat die reacties ons iets zullen laten zien van de rijkdom van het christelijk geloof in al die christelijke kerken. Als we naar al die verwoordingen van het christelijk geloof luisteren, dan zal de Nationale Synode –zo geloven wij– een beweging worden van hoop en bemoediging. Wij hebben elkaar als christenen –als volgelingen van Jezus Christus– iets te zeggen!’

Het RID heeft het initiatief genomen om de ‘synode’, waar de resultaten worden gepresenteerd en besproken, naar Dordrecht te halen en speelt een belangrijke rol bij de organisatie. Net als tijdens de beroemde synode van 1618/ 1619 zijn deelnemers aan de synode ondergebracht bij particulieren in Dordrecht en omgeving. Dit heeft positieve ontmoetingen opgeleverd, zoals gastgezinnen ons lieten weten.

De synode heeft enkele belangrijke documenten opgeleverd:

De Nationale Synode heeft in ruime mate aandacht getrokken van de pers. Op radio en TV werd regelmatig ingegaan op de nationale synode.

Herziene Statenvertaling

De Statenvertaling is een monument dat in de Nederlandse geschiedenis zijn sporen heeft nagelaten. Ontsluiting van dit monument in hedendaagse taal is de doelstelling van het project dat de Statenvertaling heeft herzien, in opdracht van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond van de PKN. Het resultaat van deze noeste arbeid, de Herziene Statenvertaling (HSV), is in december 2010 in Dordrecht gepresenteerd. Een stuurgroep, waarin naast het RID, de gemeente Dordrecht en de stichting Herziening Statenvertaling zitting hebben, heeft er een samenhangend programma omheen gezet.

De Statenvertaling neemt nog steeds een belangrijke plaats in binnen de Nederlandse samenleving. De Statenvertaling is niet alleen een monumentaal werk dat indertijd door de vertalers is opgeleverd. Het is ook een katalysator geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal. In spreekwoorden en taaluitingen zijn nog altijd verbindingen met de Statenvertaling aanwezig. Daarnaast bieden de vele geïllustreerde uitgaven die door de tijd zijn uitgegeven even zoveel doorkijkjes in de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving. Het feit dat er een plaats is ingeruimd in de Canon van de vaderlandse geschiedenis onderstreept nog eens het belang van dit monumentale werk.

Gekoppeld aan de Statenvertaling doortrok ook de gereformeerde religie een deel van de Nederlandse samenleving. Vele vertalingen werden gedrukt en in de gezinnen gelezen. Wat naast invloed op het geestelijk denken uiteraard ook invloed op het taalgebruik had. Tot op vandaag wordt deze vertaling binnen een deel van de Nederlandse bevolking nog gebruikt. Daarnaast diende en dient de vertaling als inspiratie voor hedendaagse vertalingen die de oude bijbeltaal op actuele wijze onder de aandacht van de religieus geïnteresseerde lezers willen brengen.

In aanloop naar de presentatie van de Herziene Statenvertaling heeft het RID in samenwerking met Driestar Educatief en de Gemeente Dordrecht een Studium Generale georganiseerd.

Op 4 december 2010 is de Herziene Statenvertaling (HSV) in de overvolle Grote Kerk van Dordrecht gepresenteerd.

Dat de Herziene Statenvertaling in een duidelijke behoefte voorziet blijkt wel uit het feit dat op de dag dat de HSV werd gepresenteerd de eerste druk van 50.000 exemplaren al uitverkocht is. Uitgeverij Jongbloed is gestart met een herdruk en is zelfs al bezig met een derde druk om aan de grote vraag naar de HSV-Bijbel te kunnen voldoen.

Bijbel in Herziene Statenvertaling Bijbel in Herziene Statenvertaling